Preuzmite dokumente
Prehrana - u likvidaciji

Zapisnik sa Skupštine akcionara TP Prehrana

3. april 2024.

Preuzmite Zapisnik sa Skupštine akcionara TP Prehrana

Preuzmite Zapisnik

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara TP Prehrana

14. februar 2024.

Preuzmite Poziv za Skupštinu akcionara TP Prehrana AD

Preuzmite Poziv

Zapisnik sa Skupštine akcionara TP Prehrana od 26.9.2023.

26. septembar 2023.

Preuzmite Zapisnik sa Skupštine akcionara TP Prehrana AD

Preuzmite Zapisnik

Poziv na Vanrednu skupštinu 26.9.2023.

31. avgust 2023.

Preuzmite Poziv na Vanrednu Skupštinu akcionara TP Prehrana AD

Preuzmite Poziv

Zapisnik sa Skupštine akcionara TP Prehrana

30. mart 2023.

Preuzmite Pruzmite Zapsinik sa Skupštine akcionara TP Prehrana AD

Preuzmite Zapisnik

Poziv na redovnu Skupštinu akcionara TP Prehrana

22. februar 2023.

Preuzmite Poziv na redovnu Skupštine akcionara TP Prehrana AD

Preuzmite Poziv

Preuzmite Odluku o usvajanju predloga odluka za redovnu sednicu skupštine akcionara

Preuzmite Odluku

Na stranici Dokumenti možete preuzeti Statistički izveštaj i Bilans stanja i uspeha za 2022. godinu.

Zapisnik sa Skupštine akcionara TP Prehrana AD

28. mart 2022.

Preuzmite Zapisnik sa Skupštine akcionara TP Prehrana AD

Preuzmite Poziv

Na stranici Dokumenti možete preuzeti Statistički izveštaj i Bilans stanja i uspeha za 2021. godinu.

Poziv na redovnu sednicu Skupštine akcionara

9. februar 2022.

Preuzmite Poziv na redovnu sednicu Skupštine akcionara AD Prehrane

Preuzmite Poziv

Preuzmite Odluku o usvajanju predloga odluka

Preuzmite Odluku

Preuzmite Zapisnik sa Skupštine akcionara

6. decembar 2021.

Preuzmite Zapisnik saSkupštine akcionara TP Prehrane AD od 25.11.2021.

Preuzmite Zapisnik

Poziv na Skupštinu akcionara

3. novembar 2021.

Preuzmite Poziv na vanrednu sednicu Skupštinu akcionara TP Prehrane AD i Predlog odluka za vanrednu sednicu

Preuzmite Poziv na sednicu

Preuzmite Predlog odluka za vanrednu sednicu

Zapisnik sa Skupštine akcionara

3. jun 2021.

Preuzmite Zapisnik sa Skupštine akcionara TP "Prehrana" AD Sombor od 3. juna 2021. godine, Bilans uspeha i Statistički izveštaj za 2020. godinu

Preuzmite Zapisnik

Preuzmite Bilans uspeha

Preuzmite Statistički izveštaj

Poziv na redovnu sednicu Skupštine akcionara

29. april 2021.

Preuzmite Poziv na redovnu sednicu Skupštine akcionara TP "Prehrana" AD Sombor i Odluku o usvajanju predloga odluke za redovnu sednicu akcionara TP "Prehrana" AD Sombor

Preuzmite Zapisnik

Preuzmite Odluku

Zapisnik sa Skupštine akcionara

9. novembar 2020.

Preuzmite Zapisnik sa Skupštine akcionara TP "Prehrana" AD Sombor

Preuzmite Zapisnik

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

29. septembar 2020.

Preuzmite Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara TP "Prehrana" AD Sombor

Preuzmite Poziv

Zapisnik sa Skupštine akcionara

25. jun 2020.

Preuzmite Zapisnik sa Skupštine akcionara TP "Prehrana" AD Sombor održane 25. juna 2020. godine

Preuzmite Zapisnik

Odluka o odlaganju Skupštine akcionara

30. mart 2020.

Preuzmite Odluku o odlaganju redovne sednice Skupštine akcionara TP "Prehrana" AD Sombor

Preuzmite Odluku o odlaganju Skupštine

Poziv na redovnu Skupštinu akcionara

20. februar 2020.

Preuzmite Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara TP "Prehrana" AD Sombor koja će se održati 7. aprila 2020. godine.

Preuzmite Poziv na Skupštinu

Preuzmite Odluku o usvajanju predloga odluka

Zapisnik sa Skupštine

1. april 2019.

Preuzmite Zapisnik sa Skupštine akcionara AD Prehrana AD Sombor održane 28. marta 2019. godine

Preuzmite Zapisnik sa Skupštine

Poziv na Skupštinu

20. februar 2019.

Preuzmite poziv na redovnu sednicu Skupštine akcionara TP Prehrana Sombor AD.

Preuzmite poziv na Skupštinu

Preuzmite Izveštaj poslovanja za 2018. godinu

Preuzmite Izveštaj odbora direktora

Preuzmite Bilans stanja za 2018. godinu

Preuzmite Bilans uspeha za 2018. godinu

Preuzmite Zaključni list glavne knjige

Zapisnik sa Skupštine

22. mart 2018.

Preuzmite Zapisnik sa Skupštine akcionara AD Prehrana održane 22. marta 2018. godine.

Preuzmite Zapisnik

Poziv na Skupštinu

7. februar 2018.

Preuzmite Poziv na redovnu skupštinu akcionara "Prehrana" AD Sombor koja će se održati 22.3.2018. sa početkom u 10 časova.

Preuzmite dokumentaciju

Preuzmite zapisnik sa Skupštine

12. april 2017.

Preuzmite Zapisnik sa Skupštine akcionara Prehrana AD Sombor održane 4.4.2017. godine.

Zapisnik

Poziv na Skupštinu

14. februar 2017.

Preuzmite Poziv na redovnu skupštin uakcionara Prehrana AD Sombor koja će se održati 4.4.2017. sa početkom u 10 časova.

Zapisnik

Poziv na vanrednu Skupštinu akcionara

26. septembar 2016.

Preuzmite poziv na vanrednu skupštinau akcionara trgovinskog preduzeća Prehraan akcionarsko društvo Sombor, Sombor - u likvidaciji koja je zakazana za 24.10.2016.

Poziv na Skupštinu (pdf)
Prateća dokumenta (zip)

Preuzmite Zapisnik sa Skupštine

23. mart 2016.

Preuzmite Zapsinik sa Redovne skupštine akcionara TP Prehrana AD u likvidaciji.

Zapisnik sa Skupštine

Poziv na redovnu Skupštinu akcionara Prehrana AD u likvidaciji

27. januar 2016.

Preuzmite poziv na redovnu Skupštinu akcionara TP Prehrana AD u likvidaciji i preuzmite prateću dokumentaciju.

Poziv na Skupštinu

Godišnji likvidacioni izveštaj

Bilans stanja 2015.

Bilans uspeha 2015.

Statistički izveštaj 2015.

Oglas za prodaju nepokretne imovine

28. avgust 2015.

Prehrana AD Sombor u likvidaciji oglašava prodaju nepokretne imovine prikupljanjem ponuda uz neposredno pregovaranje

Preuzime ceo oglas

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara

12. mart 2015.

Redovna Skupština akcionara "Prehrana" ad Sombor u likvidaciji održana je dana 26.2.2015. godine u sedištu društva u Somboru..

Preuzime ceo zapisnik sa Skupštine

Poziv na Skupštinu akcionara

22. januar 2015.

Sednica Skupštine akcionara će se održati dana 26.02.2015. godine u 10.00 časova u prostoijama Društva na adresi trg Svetog trojstva br 1, Sombor.

Preuzime ceo Poziv na Skupštinu

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara

22. mart 2014.

Ovde možete preuzeti Zapsinik sa redovne skupštine akcionara TP "Prehrana" AD Sombor - u likvidaciji održane 6. marta 2014.

Preuzime Zapisnik!

Poziv na redovnu sednicu akcionara Prehrana AD - U likvidaciji

03. februar 2014.

Likvidacioni upravnik privrednog društva Prehrana AD - U likvidaciji doneo je Odluku o sazivanju redovne skupštine akcionara.
Poziv za sednicu skupštine kao i Dnevni red možete preuzeti ovde:
Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara Prehrana AD - U likvidaciji
Dnevni red skupštine akcionara Prehrana AD - U likvidaciji

 

Prodaja pet objekata

26. novembar 2013.

PREHRANA AD SOMBOR – U LIKVIDACIJI
Trg Svetog Trojstva br.1, Sombor
MB: 08036101, PIB: 100660537
OGLAŠAVA
prodaju nepokretne imovine prikupljenjem ponuda za sledeće:

1) Nepokretnost upisana u list nepokretnosti broj: 7563 KO Sombor 1, a koju čini: STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA, površine od 588,00 m2, izgrađena na parceli broj: 3937 KO Sombor 1, u Somboru, ul.Nikole Vukićevića br.1, i zemljište na toj parceli ukupne površine od 914 m2. Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 95.000,00 EUR (evra).

2) Nepokretnost upisana u list nepokretnosti broj: 64 KO Riđica, a koju čini: ZGRADA TRGOVINE, površine od 376,00 m2, izgrađena na parceli broj: 1210 KO Riđica u Riđici, ul.Svetog Save br.50, i zemljište na toj parceli ukupne površine od 1.319 m2, kao i POMOĆNA ZGRADA, površine od 23,00 m2, izgrađena na parceli broj: 1211 KO Riđica u Riđici, ul.Nikole Tesle br.27A, i zemljište na toj parceli ukupne površine od 1.417 m2. Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 80.442,60 EUR (evra).

3) Nepokretnost upisana u list nepokretnosti broj: 3091 KO Stanišić, a koju čini: POSLOVNI PROSTOR TRGOVINE BR.1, površine od 665,00 m2, koji se nalazi u objektu trgovine, izgrađen na parceli broj: 1527 KO Stanišić u Stanišiću, ul.Oslobođenja br.77. Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 94.906,40 EUR (evra).

4) Nepokretnost upisana u list nepokretnosti broj: 3095 KO Stanišić, a koju čini: POSLOVNI PROSTOR BR.1, površine od 164,00 m2, koji se nalazi u porodičnoj stambenoj zgradi, izgrađenoj na parceli broj: 1490/1 KO Stanišić u Stanišiću, ul.Oslobođenja br.105. Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 15.138,80 EUR (evra).

5) Nepokretnost upisana u list nepokretnosti broj: 82 KO Stanišić, a koju čini: POSLOVNI PROSTOR ZA BR.2, površine od 117,00 m2, koji se nalazi u stambeno-poslovnoj zgradi, izgrađenoj na parceli broj: 1602 KO Stanišić u Stanišiću, ul.Cara Dušana br.9. Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 6.254,50 EUR (evra).

Početna cena za javnu ponudu je procenjena vrednost nepokretnosti u dinarskoj protivrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate, s tim da ista nije obavezujuća za ponuđača, a prodavac zadržava pravo da ne izabere nijednu od datih ponuda.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim (zapečaćenim) kovertama, na adresu PREHRANA AD SOMBOR – U LIKVIDACIJI, Trg Svetog Trojstva br.1, Sombor.

Blagovremenim ponudama će se smatrati sve pismene ponude prispele do 12,00 časova, dana 10.12.2013. godine. Javnom otvaranju ponuda uz prisustvo najmanje dva svedoka će se pristupiti istog dana u 12:00 časova.

Ponuđači će biti obavešteni o izboru najpovoljnije ponude u roku od 5 dana od dana izbora.

Kupoprodajni ugovor se zaključuje najkasnije u roku od 10 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Proglašeni kupac je dužan da uplati iznos kupoprodajne cene pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Tek nakon uplate kupoprodajne cene od strane kupca isti stiče pravo na upis u javne knjige i pravo na posed.
Imovina se kupuje u viđenom pravnom i faktičkom stanju.

Porez i svi troškovi u vezi sa zaključenjem i izvršenjem ugovora, padaju na teret kupca.

U Somboru 25.11.2013.godine
»Prehrana» a.d. Sombor u likvidaciji
likvidacioni upravnik
dr Radmila Knežević


Prodaju nepokretne imovine prikupljenjem ponuda

22. oktobar 2013.

PREHRANA AD SOMBOR – U LIKVIDACIJI
Trg Svetog Trojstva br.1, Sombor
MB: 08036101, PIB: 100660537

OGLAŠAVA
prodaju nepokretne imovine prikupljenjem ponuda za sledeće:

1) Nepokretnost upisana u list nepokretnosti broj: 9929 KO Sombor 1, a koju čini: POSLOVNI PROSTOR TRGOVINE BR.1, površine od 298,00 m2, koji se nalazi u stambeno-poslovnoj zgradi, izgrađenoj na parceli broj: 1950 KO Sombor 1 u Somboru, ul.Kamenka Gagrčina br.2. Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 125.735,00 EUR (evra).

2) Nepokretnost upisana u list nepokretnosti broj: 64 KO Riđica, a koju čini: ZGRADA TRGOVINE, površine od 376,00 m2, izgrađena na parceli broj: 1210 KO Riđica u Riđici, ul.Svetog Save br.50, i zemljište na toj parceli ukupne površine od 1.319 m2, kao i POMOĆNA ZGRADA, površine od 23,00 m2, izgrađena na parceli broj: 1211 KO Riđica u Riđici, ul.Nikole Tesle br.27A, i zemljište na toj parceli ukupne površine od 1.417 m2. Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 80.442,60 EUR (evra).

3) Nepokretnost upisana u list nepokretnosti broj: 7563 KO Sombor 1, a koju čini: OBJEKAT TRGOVINE, površine od 225,00 m2, izgrađena na parceli broj: 4748 KO Sombor 1 u Somboru, ul.Beogradska br.39B, i zemljište na toj parceli ukupne površine od 533 m2. Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 99.415,00 EUR (evra).

4) Nepokretnost upisana u list nepokretnosti broj: 2063 KO Kljajićevo, a koju čini: ZGRADA TRGOVINE, površine od 278,00 m2, izgrađena na parceli broj: 2070/1 KO Kljajićevo u Kljajićevu, ul.Moše Pijade br.83, i zemljište na toj parceli ukupne površine od 278 m2. Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 11.135,30 EUR (evra).

5) Nepokretnost upisana u list nepokretnosti broj: 3091 KO Stanišić, a koju čini: POSLOVNI PROSTOR TRGOVINE BR.1, površine od 665,00 m2, koji se nalazi u objektu trgovine, izgrađen na parceli broj: 1527 KO Stanišić u Stanišiću, ul.Oslobođenja br.77. Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 94.906,40 EUR (evra).

6) Nepokretnost upisana u list nepokretnosti broj: 3095 KO Stanišić, a koju čini: POSLOVNI PROSTOR BR.1, površine od 164,00 m2, koji se nalazi u porodičnoj stambenoj zgradi, izgrađenoj na parceli broj: 1490/1 KO Stanišić u Stanišiću, ul.Oslobođenja br.105. Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 15.138,80 EUR (evra).

7) Nepokretnost upisana u list nepokretnosti broj: 82 KO Stanišić, a koju čini: POSLOVNI PROSTOR ZA BR.2, površine od 117,00 m2, koji se nalazi u stambeno-poslovnoj zgradi, izgrađenoj na parceli broj: 1602 KO Stanišić u Stanišiću, ul.Cara Dušana br.9. Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 6.254,50 EUR (evra).

Početna cena za javnu ponudu je procenjena vrednost nepokretnosti u dinarskoj protivrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate, s tim da ista nije obavezujuća za ponuđača, a prodavac zadržava pravo da ne izabere nijednu od datih ponuda.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim (zapečaćenim) kovertama, na adresu PREHRANA AD SOMBOR – U LIKVIDACIJI, Trg Svetog Trojstva br.1, Sombor.

Blagovremenim ponudama će se smatrati sve pismene ponude prispele do 05.11.2013. godine, a javnom otvaranju ponuda uz prisustvo najmanje dva svedoka će se pristupiti istog dana u 12:00 časova.

Ponuđači će biti obavešteni o izboru najpovoljnije ponude u roku od 7 dana od dana izbora.

Kupoprodajni ugovor se zaključuje najkasnije u roku od 10 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Proglašeni kupac je dužan da uplati iznos kupoprodajne cene pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Tek nakon uplate kupoprodajne cene od strane kupca isti stiče pravo na upis u javne knjige i pravo na posed.

Imovina se kupuje u viđenom pravnom i faktičkom stanju.

Porez i svi troškovi u vezi sa zaključenjem i izvršenjem ugovora, padaju na teret kupca.

U Somboru 21.10.2013.godine
»Prehrana» a.d. Sombor u likvidaciji
likvidacioni upravnik
dr Radmila Knežević

 

 

Oglas za prodaju poslovnog prostora

03. jul 2013.

Prehrana AD Sombor - u likvidaciji objavljuje prodaju nepokretne imovine prikupljanjem ponuda i to magacin, ulica NIkole Vukičevića 1 i lokal (Pelivan) u ulici Laze Kostića 7.

Oglas 1 - Nikole Vukičevića 1, Magacin
Oglas 2 - Lokal Laze Kostica 7, Pelivan

 

Održana godišnja skupština akcionara

03. jun 2013.

Skupština akcionara TP "Prehrana" AD - U likvidaciji odžana je 17. maja 2013. godine.

Zapisnik sa Skupštine akcionara možete preuzeti sa našeg sajta, iz kategorije Dokumenti.

Preuzmite Zapisnik (.pdf, 122KB)

 

Poziv na godišnju skupštinu akcionara

03. april 2013.

U skladu sa čl.336 Zakona o privrednim društvima, likvidacioni upravnik društva donosi odluku o sazivanju sednice skupštine, te upućuje svim akcionarima

POZIV

za redovnu sednicu Skupštine akcionara TP PREHRANA AD Sombor u likvidaciji za 17.05.2013. godine, u Somboru, Trg Svetog Trojstva br.1, sa početkom u 10:00 časova sa sledećim

Dnevnim redom
Tačka 1. Prethodni postupak:
1) Izbor predsednika Skupštine,
2) Imenovanje zapisničara i dva overavača,
3) Imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju –utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika

Tačka 2. Redovni postupak:
1) Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara,
2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 18.05.2012. godine,
3) Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja: Bilansa stanja i Bilansa uspeha-završnog računa za period 01.01.2012.godine - 31.12.2012.godinu,
4) Izmena osnivačkog akta radi usklađivanja osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima,
5) Izmena Statuta društva radi usklađivanja osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima,

Uvid u materijale i nacrte odluka, može se vršiti u prostorijama TP PREHRANA AD Sombor - u likvidaciji, u Somboru, Trg Svetog Trojstva 1, svakog radnog dana u vremenu od 12:00 do 14:00 časova.

Tačka 3. Dan akcionara:
1) Utvrđuje se dan 07.05.2013. godine (10 dana pre održavanja) kao dan za određivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da glasaju, podnose predloge i preduzimaju bilo koje druge radnje na redovnoj sednici Skupštine akcionara TP PREHRANA AD Sombor-u likvidaciji, koja će se održati dana 17.05.2013. godine.
2) Akcionar koji ima najmanje 214 običnih akcija ima pravo da učestvuje u Skupštini lično ili putem punomoćnika, a akcionari koji ne poseduju 214 običnih akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini preko zastupnika.
3) Kvorum za sednicu Skupštine čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina).
4) Obrazac zastupničke izjave se može preuzeti u prostorijama TP PREHRANA AD Sombor u likvidaciji u Somboru, Trg Svetog Trojstva 1, svakog radnog dana u vremenu od 12:00 do 14:00 časova.

Predlog odluka za redovnu sednicu Skupštine akcionara TP PREHRANA AD Sombor u likvidaciji koja će se održati dana 17.05.2013. godine.
1) Usvaja se dnevni red sednice Skupštine akcionara,
2) Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane18.05.2012. godine,
3) Usvaja se finansijski izveštaj: Bilans stanja i Bilans uspeha-završnog računa za period 01.01.2012. g - 31.12.2012.g,
4) Usvaja se Odluka o izmenama Osnivačkog akta,
5) Usvaja se Odluka o izmenama Statuta društva.

U Somboru, 3.04.2013.godine.
Likvidacioni upravnik
dr Radmila Knežević

Preuzmi Poziv (.doc, 39KB)

Pokrenut sajt "Prehrane"

22. mart 2013.

Pokrenut je sajt TP "Prehrana u likvidaciji" na kom ćete ubuduće moći pratiti vesti vezane za trenutni rad preuzeća, i na kom ćemeo objavljviati i pozive za skupštine akcionara.